minh2024 1353 +21
linhgamo 1421 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua