caco 1167 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua