nhapnha 1490 -17
Ngocnghiem 1459 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết