Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 2 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua