bichlk3 1524 -14
Dijon 1573 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua