Kiểu: Cờ úp, 13/2/2024

58 nước, 8 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua