Kiểu: Cờ úp, 13/2/2024

66 nước, 12 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ