Duongst 1801 +12
Saigon4 1742 -12

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

98 nước, 30 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua