Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2024

51 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết