Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2024

50 nước, 16 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua