vanle123 1525 +17

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

59 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết