vanle123 1542 -15

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

37 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết