vanle123 1527 +17

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

37 nước, 3 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua