vanle123 1544 +17

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

78 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ