B29688333 1433 -13

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

52 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ