kevanbui 1420 -12

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

72 nước, 15 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ