Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

74 nước, 19 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua