Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

45 nước, 11 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ