Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

35 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ