hailc 1433 +12
Aasaaa 1352 -12

Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

2 nước, 0 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua