Aasaaa 1340 -12
hailc 1445 +12

Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

37 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết