hailc 1457 -20
Aasaaa 1328 +20

Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

35 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết