Aasaaa 1348 -12
hailc 1437 +12

Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

61 nước, 12 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết