bichlk4 1480 -16
khiem12 1446 +16

Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

59 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua