Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

88 nước, 14 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết