Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

64 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết