Xuanhoan 1563 +11
Tung.daklak 1441 -11

Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

46 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết