Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

37 nước, 9 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết