Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

89 nước, 22 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ