Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

100 nước, 28 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ