Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

23 nước, 5 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ