Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

24 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ