Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

44 nước, 8 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ