Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

128 nước, 11 phút : 38 giây

Hòa cờ!