Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

68 nước, 11 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ