Vinhtran9 1824 +12
0902934388 1703 -12

Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

58 nước, 8 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua