Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

60 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ