Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

55 nước, 8 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ