Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

30 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua