BuiSon 1285 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

149 nước, 11 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua