BuiSon 1189 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

58 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ