Quân đen 0 0
BuiSon 1214 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

98 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết