BuiSon 1214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/2/2024

109 nước, 12 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết