Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

63 nước, 8 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua