Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

52 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ