ytrungnhan 1419 -20
Aasaaa 1322 +20

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

101 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết