Aasaaa 1342 +20
ytrungnhan 1399 -20

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

48 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết