ytrungnhan 1379 +12
Aasaaa 1362 -12

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

84 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua