Aasaaa 1350 +20
ytrungnhan 1391 -20

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

56 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết