Vthanh 1610 +14

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

67 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua